L-am întrebat de multe ori pe Ion Gavrilã Ogoranu cum au rezistat în munþi. Cum a rezistat apoi singur încã 15 ani cel puþin? Pentru cã nu a fost uºor ca la 50 de ani, în 1975, sã o iei de la capãt, sã construieºti un bordei, sã iernezi, ascuns din calea Securitãþii, în Munþii Banatului, munþi necunoscuþi lui. Dar de unul singur. ,,Cum de am rezistat singur? Cum de n-am înnebunit? Pentru cã eu n-am fost singur niciodatã. Noi, cei din munþi, ne-am întreþesut sufleteºte, încât nu mai e posibilã o despãrþire între mine ºi ei, între morþi ºi vii. Simt pe rând sau în acelaºi timp avântul nestãvilit al lui Baciu (n.r. Andrei Haºu din Pojorta), râsul curat ca al unui copil al lui Ghiþã (n.r. Gheorghe Haºu din Pojorta, frate cu Andrei), perseverenþa tãcutã a lui Leu ºi grija lui ca toþi sã fie mulþumiþi, hazul de necaz ºi poveºtile lui Gheorghe ªovãialã, duioºia de bunic înþelept a Profesorului (n.r. Ion Chiujdea din Berivoi), sfiiciunea de fatã mare a lui Brâncoveanu (n.r. Remus Sofonea din Drãguº), zâmbetul autoironic al lui Gilu Radeº, dorinþa de perfecþiune ºi de poezie a lui Porâmbu (n.r. Toma Pirãu din Ileni), vorba înþeleaptã ºi gânditã a lui Gelu (n.r. Gelu Novac, fiul prof. Mihai Novac din Fãgãraº), urmatã de o mare tãcere, contrazicerile lui Ilioi, judecãþile pline de paradoxuri realizabile ale lui Fileru, seriozitatea ºi migala ca un lucru sã iasã nu numai bine, ci ºi frumos, a lui Nelu Novac, credinþa statornicã în luptã a lui Victor Metea ºi chipul de neuitat al atâtor oameni implicaþi în aceastã luptã pe viaþã ºi pe moarte împotriva comunismului, pe care am dus-o. Trãiesc în lumea umbrelor, palpabilã, dinaintea mea, sau poate-i asta un fel de nebunie?”, mi-a rãspuns cu privirea undeva departe, Moºu (n.r. Ion Gavrilã Ogoranu din Netotu, azi Gura Vãii).

 

Grupul Gavrilã din Munţii Fãgãraşului

Cine au fost aceşti tineri curajoşi din Ţara Fãgãraşului  care ar fi putut fi elita þãrii, dar pentru care viaþa s-a oprit brusc, fãrã sã poatã face ceva?   Trãdarea i-a trimis la moarte.
1. Ion Gavrilã Ogoranu (Moºu) – ºeful Grupului, a fost condamnat la moarte în contumacie în 1951, a purtat Securitatea 30 de ani pe urmele lui, capturat în 1976, la Cluj.
2. Andrei Haşu (Baciu) din Pojorta – împuºcat prin trãdare, la Voivodeni, în februarie 1952.
3. Gheorghe Haºu (Ghiþã) din Pojorta, frate cu Baciu – capturat prin trãdare în 1955, executat la Jilava în noiembrie 1957.
4. Ioan Chiujdea (Profesorul) din Berivoi – capturat, prin trãdare, în 1955, executat la Jilava, în 1957.
5. Remus Sofonea (Brâncoveanu) din Drãguº – cade rãnit lîngã Viºtea de Jos, la 9 iunie 1955 când era împreunã cu Laurean Haºu. Se împuºcã în casa lui Olimpiu Borzea din Viºtea de Jos, iar Laurean Haºu este salvat. A fost înmormântat în curtea lui Olimpiu Borzea.
6. Laurean Haşu (Leu) din Breaza – se întoarce în munþi, dar este capturat, prin trãdare, în 1955, executat la Jilava în 1957.
7. Victor Metea din Ileni – capturat, prin trãdare, în 1955, condamnat la moarte prin executare, refuzã recursul, executat în 1957, la Jilava.
8. Toma Pirãu (Porâmbu) din Ileni – împuºcat, prin trãdarea fratelui vitreg, în casa lui Dumitru Comşa din Ileni, în decembrie 1950.
9. Ion Novac (Nelu) din Berivoi – capturat în 1955, prin trãdare, executat la Jilava, în 1957.
10. Gelu Novac din Fãgãraş, fiul profesorului Mihai Novac – împuºcat de Securitate la 6 august 1954, la Obreja-Alba, pe malul Târnavei.
11. Gheorghe Ţovãialã din Berivoi – este ucis de Securitate, la 5/6 august 1954, la Obreja-Alba, prin trãdare.
12. Ion Ilioi din Sâmbãta de Sus – împuºcat la Avrig, în 6 august 1954, rãnit grav, anchetat continuu pânã la procesul din 1958 când este condamnat la muncã silnicã pe viaþã.
13. Nicolae Mazilu din Toderiþa – împuºcat de Securitate la Pãdureni – Timiº, în casa lui Traian Muraru, în noiembrie 1950.
14. Ioan Mogoş din Toderiþa – împuºcat de Securitate la Pãdureni-Timiº, în casa lui Traian Muraru, în noiembrie 1950.
15. Jean Pop (Fileru) din Lisa – capturat în 1956, prin trãdare, executat la Jilava, în 1957.
16. Silviu Socol din Berivoi – rãnit în 1950 în satul Toderiþa este capturat, condamnat la moarte ºi executat în 1951, la Braºov.
17. Petru Novac din Berivoi – tatãl lui Nelu Novac – stã un an în munþi alãturi de partizani, capturat ºi condamnat la muncã silnicã pe viaþã.

18.Marcel Cornea, fiul farmacistului din ªinca Veche, ucis în 1950, în casa învãþãtorului Ion Pridon din Pãrãu.

19. Virgil Radeş din Berivoi, rãnit în casa învãþãtorului Ion Pridon, arestat ºi condanat la muncã silnicã pe viaþã.

  • ,,Numai aºa s-a format rezistenþa la comunism în anii 1947-1950. Sunt oameni din rezistenþã care au suferit mult mai mult decât cei din închisori. Luptãtorii din Munþii Fãgãraºului au fãcut adevãrat martiraj! Ãsta este eroismul, este mult mai mult decât ce a fost în închisorile de la Gherla, Piteºti sau Aiud. Nu se vorbeºte despre asta, nu se prezintã în adâncime lucrurile” explica pãrintele Iustin Pârvu.
  •   ,,Miticã, l-am avut în cãtarea puºtii chiar pe Crãciun, ºeful Securitãþii Braºov. Eram pe drumul Cincºor-Cincu spre Rodbav. N-am putut sã trag chiar dacã ºtiam cã mi-a ucis camarazii. Noi ne apãrãm, nu împuºcãm“ i-a spus Ion Gavrilã lui Dumitru Comºa din Cincu în 1952. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here