• 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov, telefon: 0268/518.668, fax: 0368/435,088, e-mail: secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal: 4443426
  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: “Clădire aflată în localitatea Luţa, nr. 17, comuna Beclean, judeţul Braşov, în suprafaţă totală de 247 mp, pentru amenajarea unei biblioteci parohiale”, bun proprietate publică, conform HCL 10/28.02.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Beclean.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100 lei la caseria Primăriei Comunei Beclean.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/08/2020, ora 15.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06/08/2020, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07/08/2020, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Braşov, Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, județul Braşov, telefon: 0268/419.615, fax: 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14/07/2020.
  • COMUNA LISA , CIF 4443434,  str Principala nr.194, sat Lisa, comuna Lisa, jud. Brasov , cod 517115, tel./ fax 0268/246795; 0268/246825; email: primarialisa@yahoo.com, anunta organizarea  licitatiei in vederea   concesionarii pentru o perioada de 10 ani a  unei suprafeţe de teren de 2.700 mp pentru amenajarea unei zone de agreement-camping turistic fara constructii. Documentaţia de atribuire se  poate obţine  de la sediul Primariei Comunei Lisa-Registratura, începand cu data de 20.07.2020 între orele  9.00-15.00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei achitată la casieria instituţiei în valoare de 200 lei .

Data limită pentru solicitare clarificari :  05.08.2020 ora 15.00

Data limită depunere oferte :  14.08.2020 ora 12.00

Documentele necesare pentru participarea la licitaţie: conform caiet de sarcini

Adresa unde se depun ofertele: Primaria Lisa, sat  Lisa, str Principala nr.194, comuna Lisa, jud. Braşov

Numarul de exemplare în care trebuie depuse ofertele: 1 (un) exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior

Data şi locul pentru şedinţa de deschidere a ofertelor: sala de şedinţe a Consiliul Local al comunei Lisa  în data de 18.08.2020 ora 12.00

Criteriul de atribuie al contractului de concesiune: cel mai mare nivel al redevenţei

Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute: Tribunalul Braşov, Secţia contencios administrativ, Bdul 15 Noiembrie nr. 45, Braşov, conform Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrtaiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here