• Caut ajutor în bucătărie la restaurant în Germania. Ofer cazare şi 1100 euro/lună. Tel. 0049/17678120876.
 • Bucătar caut de lucru. Tel. 0754/921687.
 • In conformitate cu prevederile art.7, din Hotararea Guvernului nr 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014, Primaria Comunei Ucea, judetul Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de:
  -muncitor calificat – masinist la masini pentru terasamente
  -asistent social
  Conditiile generale de participare la concurs :
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant :
  Pentru muncitor calificat:
  -Nivelul studiilor medii/generale
  -Poseda permis de conducere categoria B, C
  -Nu se solicita vechime
  Pentru asistent social:
  – Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistenta sociala:
  – Nu se solicita vechime
  Documentele pentru dosarul de concurs:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
  Tipul probelor:
  – proba scrisa
  – proba practica pentru muncitor calificat
  – interviul pentru asistent social
  Calendarul de desfasurare al probelor :
  In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa depuna dosarele in termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului 19.11.2021, ora 12.
  Selectia dosarelor se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii depunerii dosarelor, respectiv pana la data de 23.11.2021.
  Proba scrisa se va desfasura in data de 29.11.2021, ora 10, iar rezultatele se vor afisa in aceeasi zi, la ora 15.
  Contestatiile se pot depune in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, respectiv pana in data de 02.12.2021, ora 15.
  Proba practica si interviul se va desfasura in data de 03.12.2021, ora 10.
  Bibliografia :
  1. Pentru muncitor calificat :
  – Constitutia Romaniei, republicata;
  – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a III-a si partea aVI-a cu modificarile si completarile ulterioare;
  – OUG nr. 137 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratamente intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – OUG 195/2002 (Codul Rutier)
  – Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
  – HG 1391/2016 actualizata pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
  – Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Cap. IV – Obligatiile lucratorilor
  2. Pentru asistent social:
  – Constitutia Romaniei, republicata;
  – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a III-a si partea a VI-a cu modificarile si completarile ulterioare;
  – OUG nr. 137 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratamente intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – Ordonanta nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
  – Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social
  – Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  – HG 50/2011 – normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001
  – Legea 226/2021 –privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
  – HG 1073/2021 – normele metodologice de aplicare a Legii 226/2021
  – HG 691/2015 – pentru aprobarea procedurii de monitorizare modului de crestere si ingrijirea copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot benerficia.
  Date de contact:
  Sediul institutiei: Primaria Comunei Ucea, Sat. Ucea de Jos, nr. 78, Jud. Brasov; Telefon : 0268247176, 0752003364. E-mail:contact@primariaucea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here