• Primãria Oraşului Victoria, Jud. Braşov organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a postului contractual vacant de muncitor calificat IV din cadrul Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat
  Concursul se organizeazã la Sediul Primãriei Oraşului Victoria, Judeţul Braşov în data de 13.07.2022 ora 11,00 proba scrisã. Data organizãrii probei practice 15.07.2022 Data organizãrii interviului 19.07.2022. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune panã la data de 06.07.2022 ora 16.30 la sediul Primãriei Victoria .
  Condiţii de participare la concurs:
  Condiţii generale conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 modificatã şi completatã prin Hotãrârea de Guvern nr. 1027/2014
  Condiþii specifice:
  1. studii generale/ medii ,
  2. vechime in muncã minim 6 luni ,
  3. certificat de calificare profesionalã în domeniul tehnic
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 3
  din H.G. 286/2011 modificat şi completat.
  Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primãriei Victoria, la nr. de telefon: 0268/241525 sau de pe site-ul institutiei.
 • Service auto angajează mecanici. Tel. 0762/346107, 0767/528696
 • Primăria Comunei Hârseni organizează concurs de recrutare în data de 08.07.2022 ora 1100 – proba scrisă, la sediul Primăriei Comunei Hârseni, iar interviul va avea loc  în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea unor funcţii în regim contractual, vacante conform prevederilor Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Consilier Asistent – 1 post – în cadrul Compartimentului Accesare Fonduri Europene, pe perioada nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:

– studii universitare de licentă  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau Ingineria și Managementul Afacerilor;

Condiții generale de participare:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie sa indeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

▪           are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

▪           cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

▪           are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

▪           are capacitatea deplină de exerciţiu;

▪           are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate;

▪           îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

▪           nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Documente necesare pentru înscriere și Condiții de studii şi vechime:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere, că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

În cazul documentului prevazut la lit. e, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului  judiciar, cel târziu  până la data desfăşurării probei scrise a concursului.

 1. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. g) curriculum vitae;

i)declarație pe proprie răspundere privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Conditiile de desfăşurare ale concursului:

Depunerea dosarelor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a III-a, respectiv în intervalul: 15.06.2022- 28.06.2022, la Registratura Primăriei Hârseni de luni până joi, orele 8:00 –16:00, vineri orele 8:00-13:30, tel. 0268247800, email: comunaharseni@yahoo.com, persoana de contact: Hașu Mariana – secretar general.

Evaluarea candidaților se va desfăşura la sediul instituției şi va avea următoarele etape:

 1. a) Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 1. b) proba scrisă – va fi susţinută în data de 08.07.2022 şi va consta în redactarea unei lucrări;
 2. c) Interviul – va fi susţinut în maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, numai de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind de 50 puncte pentru funcţiile contractuale de execuţie, pe baza criteriilor de evaluare:

 1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. b) capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. c) motivaţia candidatului;
 4. d) comportament în situaţiile de criză;
 5. e) iniţiativă şi creativitate.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum una zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probei.

BIBLIOGRAFIA necesară în vederea ocupării  prin concurs a  funcției contractuale vacante, de Consilier Asistent – Fonduri Europene, în regim contractual, este următoarea:

1.Constituția României, republicată ;

2.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea I – Dispoziții generale, Partea a–II-a – Administrația publică centrală, Partea a–III–a– Administrația publică locală Titlul V, Cap. III – Consiliul Local și Cap. IV – Primarul, Partea a–IV–a – Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate, Partea a-V–a – Reguli specifice  privind proprietatea publică  și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, Partea a–VI–aTitlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice,Partea a-VII–a – Răspunderea administrativă, Partea a–VIII–a – Servicii Publice, Partea a-IX-a – Dispoziții tranzitorii și finale, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

4.Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

 1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice;

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a

fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările şi completările

ulterioare;

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și

completările ulterioare;

 1. Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor

efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare

regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 – 2020;

NOTĂ: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările și completările intervenite până la data concursului.

Contestaţii

(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane,  în termen de cel mult o zi lucrătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here