UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA SOARS, Comuna Soars, nr.111, judeţul Brasov;  Tel./Fax:. 0268285440 ;email:soars@bv.e-adm.ro ;www.primariasoars.ro

Intocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (I) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr.28/2008, precum şi Normele tehnice privind modul de completare a Registrului Agricol 2020-2024 publicate în Monitorul Oficial nr.307 bis din 13 aprilie 2020.

Vă comunicăm faptul că Registrul Agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole precum şi la orice persoane fizice sau entităţi juridice care au teren agricol în proprietate/folosintă şi animale.

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor cum ar fi:

-eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea/utilizarea suprafeţelor de teren agricol şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri; eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse;

-eliberarea adeverinţelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfăşoară activitate economică pentru care se eliberează documente; starea materială pentru situaţii de asistenă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale;

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru

înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  • între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în gospodărie, terenul aflat în proprietate/folosintă, clădirile şi mijloacele cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente in gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării- cumpărarii, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări- ieşiri;
  • între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări;

In cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea „report din oficiu ” la rubrica„semnătura declarantului”.

CONTRAVENŢII

Potrivit prevederilor art.20, alin.(l) al O.U.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol, cu modifcările şi completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice.:

  1. refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta, documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
  2. nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul Registrului Agricol.

Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile O.U.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

                        PRIMAR                                                        SECRETAR GENERAL

            TIMIS DANUT-IOAN                                                   MALENE SILVIA

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here