sdr

 

  •  Pădurea satului Olteţ a fost tăiată fără milă de un ocol privat
  •   După 5 ani de procese, 141 hectare de pădure de la Brui au auns în patrimoniul sătenilor din Olteţ
  •   Asociaţia care a renunţat la serviciile bancare şi a lucrat doar cu numerar
  •   Gaură de 17.000 de lei în bugetul asociaţiei
  •   Sătenii au ales altă conducere la Comuna Politică Olteţ
  •  Cotă de lemn de foc doar pentru unii membri, cei care au domiciliul în sat

Sătenii din Olteţ, comuna Viştea, se aprovizionează cu lemn de foc de la asociaţia sătească înfiinţată pe structura a ceea ce a fost comuna  politică. Dn 2006 funcţionează legal această asociaţie, de cînd pădurea deţinută de săteni a fost retrocedată şi intabulată pe această asociaţie denumită ,,Comuna Politică Olteţ”. Pădurea în suprafaţă de 141 hectare se află undeva în zona Feldioarei şi a fost dezmembrată din proprietatea comunei Bruiu. O mînă de săteni s-au ocupat de ,,reîmproprietărirea satului” cu pădure, acest lucru însemnînd  drumuri, bani, procese în instanţă şi o uzură a nervilor întinsă la maxim. Principalul opozant al satului în ceea ce priveşte reîntoarcea pădurii la adevăraţii proprietari din Olteţ a fost Primăria Viştea, care îşi dorea preluarea patrimoniului Comunei politice în proprietatea ei. De fapt acţiunea Primăriei Viştea nu este singulară, toate UAT-urile  din Ţara Făgăraşului au cerut pădurile care făceau obiectul retrocedării către foştii proprietari şi urmaşii acestora  uzînd de legislaţia post-decembristă emisă în domeniul fondului funciar, respectiv Legea nr. 1/2000 şi Legea 247/2005.  În cazul de faţă a avut cîştig de cauză asociaţia sătenilor din Olteţ care a adus probe solide în faţa instanţei.   Olimpiu Stanislav  este săteanul care a orchestrat filmul retrocedării şi readucerea pădurii satului în asociaţie. Cinci ani a fost tărăgănat procesul, pînă prin 2010,  care s-a finalizat cu succes pentru olteţeni. Este motivul pentru care Olimpiu Stanislav a devenit preşedintele asociaţiei, funcţie pe care a deţinut-o din 2006 pînă în luna aprilie 2018.  Numai că lucrurile frumoase nu durează la români prea mult.

Cota de lemne de foc, bat-o vina!

În acest an, membrii asociaţiei n-au primit lemne de foc şi s-au revoltat. Dar nu toţi, ci doar cei care nu locuiesc în sat şi au domiciliul în alte localităţi străine comunei Viştea. Dacă am ţine cont de prevederile statutului asociaţiei, lesne am observa că în niciun an persoanele cu alt domiciliu decît satul Olteţ nu aveau dreptul să primească lemn de foc. Dar au primit începînd cu 2006 pînă în 2017. În 2018 a fost sistată livrarea celor 4 mc de lemn de foc pentru fiecare asociat, cantitate stabilită  de comitetul director al asociaţiei pe an.  Oamenii s-au revoltat şi, cu  stăruinţă, şi-au cerut drepturile, invocînd procedura din anii anteriori, ignorînd însă articolul nr. 7 stipulat în statut. ,,Cota fiecărui membru este egală cu a celorlaţi membri, este în indiviziune şi se dobîndeşte prin aderarea la prezentul statut şi prin înscrierea în registrul ,,Comunei Politice Olteţ”. Pot fi membri ai acestei forme asociative persoanele fizice care sînt capi de familie şi au domiciliul stabil în satul Olteţ. Dreptul de membru se realizează prin pierderea, sub orice motiv, a calităţii de locuitor cu domiciliul stabil în satul Olteţ”. Art. 8 completează prevederea legată de cota de participare la asociaţie, specificînd faptul că moştenitorii preiau cota asociatului numai dacă au domiciliul în satul Olteţ.  De aici au început şi problemele în cadrul asociaţiei.

Istoria Comunei Politice Olteţ

Un grup de 5 persoane cu domiciliul în satul Olteţ au format un comitet ad-hoc care s-a ocupat de dobîndirea formei asociative ,,Comuna Politică Olteţ”. Stanislav Olimpiu (nr. 159), Ioan Ghe. Costea (nr. 162), Costea A. Ioan (nr. 178), Stanciu Aurelia (nr. 40) şi Cârje Octavian (nr. 112) au fost localnicii care au angajat  un avocat şi un notar care să întocmească documentele necesare înfiinţării formei asociative. Activitatea comitetului ad-hoc este stipulată şi în statutul asociaţiei la art. 53.  Sediul asociaţiei a fost stabilit la nr. 159, la Olimpiu Stanislav, cel care a devenit şi preşedinte. Puţini sînt membrii asociaţiei care cunosc statutul după care funcţionează Comuna Politică Olteţ, motiv pentru care se ivesc periodic probleme. Sătenii spun că n-au primit statutul pentru a-i cunoaşte prevederile. ,,Au fost nişte copii ale statutului care au fost date prin sat în primii ani,dar n-au ajuns la toţi sătenii” spun membrii asociaţiei care ignoră de fapt o altă prevedere statutară referitoare la obligaţia lor de a se informa în privinţa activităţii asociaţiei din care fac parte. Adunarea de constituire a formei asociative a avut loc la 2 februarie 2006 cînd comitetul ad-hoc a întocmit un proces verbal care la data de 21 februarie 2006 a fost autentificat de notar.  În acelaşi proces verbal au fost înregistrate şi persoanele desemnate pe funcţiile stabilite prin statut. Preşedinte- Olimpiu Stanislav, vicepreşedinte- Costea Ioan, secretar- Costea A. Ioan, contabil- Stanciu Aurelia, casier- Cârje Octavian. Rolul lor era ,, să rezolve toate problemele ce apar pînă la obţinerea tuturor proprietarilor care au fost deposedaţi” aşa cum era specificat în procesulverbal. Odată rezolvată problema proprietarilor, conducerea asociaţiei era preluată de un Consiliul de administraţie format din: Cişmaş Gheorghe, Stanislav Olimpiu, Stanciu Aurelia, Cârje Octavian, Costea Octavian, Surdu Vasile, Greavu Octavian, Costea Ghe Ioan, Leluţiu Nicolae, Manea Gheorghe, Costea A. Ioan. Cenzorii au fost Stanislav Nicolae şi Stanislav George. A fost stabilită iniţial o listă cu 82 de săteni dispuşi să intre în asociaţie care aveau în comun calitatea de moştenitori ai foştilor proprietari de pădure înregistraţi în  1923.  Pentru cheltuielile legate de înfiinţarea asociaţiei, comitetul a decis atunci ca fiecare familie înscrisă în lista iniţială să participe cu o sumă de bani. La ora actuală nu ne-a fost pusă la dispoziţie, nici de vechea conducere nici de actuala, lista iniţială şi sumele de bani plătite de fiecare. Unii membri spun că au cotizat cu 10 lei, alţii cu 30 lei sau chiar mai mult. Ce este însă cert, în prezent,  Comuna Politică Olteţ are 79 de membri.

Proprietară pe 141 ha de pădure

Comuna Politică Olteţ  şi-a stabilit ca obiect de activitate  reorganizarea formei asociative existente înainte de naţionalizare  şi redobîndirea tuturor proprietăţilor deţinute înainte de naţionalizare aplicîndu-se dispoziţiile Legii 1/2000 şi Legii 247/2005.  Patrimoniul se justifica prin imobilele înscrise în CF nr. 793, nr. top. 3116/2/2- pădure de 331.772 mp; 3120- pădure 139.187 mp; 3122/1-  pădure Pfingreifen de 944.581 mp. Suprafaţa totală a pădurii recuperate a fost de 1.415.540 mp, respectiv 141,554 ha. Primul extras CF a fost obţinut la 10 februarie 2006, de la OCPI Sibiu, punctul Agnita, pădurea fiind înregistrată la comuna Bruiu.

Sătenii îşi văd doar interesul imediat

Pe săteni nu i-au interesat decît cotele de lemne de foc, în rest nimic. În primii ani, conducerea asociaţiei a încredinţat activitatea silvică unui ocol privat din judeţul Vâlcea căreia, prin contract, i-au fost plătite serviciile legate de întreţinerea pădurii şi de întocmirea şi respectarea Planul de amenajament silvic în baza căruia au fost livrate sătenilor şi lemnele de foc. Aşa cum susţine astăzi fostul preşedinte al asociaţiei, Olimpiu Stanislav, cota de lemn de foc a fost stabilită la 4 mc/an/familie. Activitatea ocolului silvic din Vâlcea ar fi adus prejudicii asociaţiei prin valorificarea lemnului în defavoarea membrilor şi în avantajul propriu. ,,Dacă mai continuam relaţia contractuală cu ocolul din Vâlcea rămîneam fără pădure aşa cum s-a întîmplat la Rucăr sau la alte composesorate” spun astăzi membrii noii conduceri de la Comuna Politică Olteţ. Şi fostul preşedinte este, declarativ,  de aceeaşi părere. A fost şi motivul pentru care s-a renunţat la contractul cu Ocolul privat din Vâlcea şi s-a încheiat un contract cu Ocolul silvic Arpaş în anul 2014. Despre relaţia cu ocolul privat din Vâlcea Olimpiu Stanislav nu prea vrea să vorbească. În schimb lămureşte situaţia un document ajuns la Comuna Politică Olteţ la data de 18 octombrie 2018 în care este redată situaţia exexploatării masei lemnoase  în perioada 2013-2018. Pe de altă parte un alt document al asociaţiei arată modul în care a fost repartizată cota de lemne de foc pentru membri. Se poate concluziona că de-a lungul anilor  cota de lemne de foc n-a fost egală între membrii asociaţiei aşa cum impune statutul la art. 7, ci unii au primit o cantitate mai mare, iar alţii mult mai mică.   De pildă într-un an chiar fostul preşedinte a ridicat 10 cote de lemn de foc. De asemenea, unii membrii au primit cotă chiar dacă aveau domiciliul în străinătate. Fostul preşedinte Olimpiu Stanislav spune că el figurează cu mai multe cote întrucît a transportat lemnul de foc şi pentru alte familii.

S-a tăiat pădurea fără milă

Olimpiu Stanislav, fostul preşedinte, susţine că asociaţia avea repartizată anual prin planul de amenajament silvic o cantitate de 500 mc de lemn. Teoretic era o decizie corectă însă în practică pădurea a fost tăiată  fără milă. Conform unui document emis la data de 18 octombrie 2018 pentru asociaţie de Ocolul silvic Arpaş  şi pus la dispoziţia redacţiei de către noua conducere se poate vedea că în perioada 2013-2022 putea fi exploatată cantitatea de 5436 mc de lemn, ceea ce înseamnă că anual reveneau asociaţiei 543,6 mc.   În anul 2013 au fost exploataţi 686 mc, în 2014 alţi 508 mc, în 2015 cantitatea de 479 mc, în 2016 volumul de 560 mc, în 2017 alţi 559 mc, iar în acest an 314 mc. Conform Ocolului silvic Arpaş au fost exploataţi pînă în prezent 3.106 mc.    Noua conducere a asociaţiei spune că începînd de anul viitor nu vor mai fi probleme cu lemnul de foc şi vor primi cota anuală toţi membrii. ,,În acest an s-a repartizat lemn de foc pentru membrii asociaţiei care au domiciliul în Olteţ. 57 de familii au primit cota, cantitatea totală distribuită fiind de 168 mc. Dacă în anii trecuţi s-au tăiat cantităţi prea mari, acum trebuie să revenim la normal. Ocolul supraveghează exploatarea pădurii” a spus noul preşedinte Gheorghe Epure.

Bugetul prognozat pentru  2018

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, prognozat de Ocolul silvic Arpaş, document pus la dispoziţie de fostul preşedinte, prevede venituri totale  în sumă de 38.000 de lei şi provin din valorificarea masei lemnoase. Cheltuielile sînt în sumă de 37.410 lei şi se referă la următoarele: paza (65 lei/ha) – 9202 lei, exploatarea- 22.000 lei ceea ce înseamnă 55 lei/mc, cheltuieli indirecte reprezentînd 12% din buget- 3817 lei, iar profitul este de 1781 lei.

Gaură de 17.000 de lei

O altă problemă identificată la Comuna Politică Olteţ  se referă la depistarea unui deficit de bani în  buget. Fostul preşedinte spune că ar fi o gaură de 23.000 de lei, bani care nu se mai regăsesc  în  casieria asociaţiei. Deşi Olimpiu Stanislav în calitatea sa de preşedinte ar fi trebuit să gestioneze bugetul asociaţiei cu supravegherea comitetului de conducere şi al cenzorilor,  el spune că are cunoştinţă de gaura din buget doar casierul asociaţiei, Octavian Cârje,cel care a încasat banii şi a făcut plăţile. Nu este de aceeaşi părere casierul Octavian Cârje care spune că suma de bani care nu se regăseşte a fost cheltuită pentru plăţile efectuate de asociaţie fără documente justificative. ,,Preşedintele cunoaşte situaţia foarte bine. La predarea situaţiei s-a descoperit suma de 17.000 de lei care înseamnă plăţi la negru” spune casierul.   Cum va fi acoperită gaura n-a putut explica nici fostul preşedinte, nici actuala conducere. Din afirmaţiile lor se deduce faptul că din bugetul asociaţiei au fost realizate investiţii la biserică, la căminul cultural şi s-au plătit, fără documente, salariile pădurarului.

S-a lucrat doar cu numerar

O curiozitate la această asociaţie este desfiinţarea contului   deschis la Bancpost Făgăraş. S-a întîmplat în anul 2012 cînd contul bancar a fost închis, iar de atunci asociaţia a lucrat doar cu numerar. La data de 27 decembrie 2012, de exemplu, soldul bancar era de 11.200 lei. Mai trebuie specificat faptul că Olimpiu Stanislav era singura persoană din asociaţie care reprezenta asociaţia în raport cu banca. Printr-o împuternicire semnată în 25 ianuarie 2010 de către conducerea asociaţiei, Olimpiu Stanislav avea dreptul să depună şi să ridice sumele de bani de la bancă. În rest, nimeni. Numai că respectiva împuternicire a fost folosită şi după acea dată, ani la rînd.

Altă conducere

În luna aprilie, sătenii au căzut de acord să schimbe conducerea. Aşa s-a ajuns la demisia fostului preşedinte şi la alegerea unui alt comitet. ,,Am cerut de mult să fiu înlocuit, dar nu m_a ascultat nimeni. Mi-am dat demisia” a explicat Olimpiu Stanislav. Astfel, preşedinte a fost ales Epure Gheorghe Dorin, vicepreşedinte -Cârje Octavian, casier -Stanislav Nicolae. Din comitetul director fac parte: Greavu Nicolae, Monea Alexandru, Costea Gheorghe, Găinar Ioan, Frunză Gheorghe şi Racu Ioan. Deşi fostul preşedinte spune că a predat toate documentele asociaţiei, noua conducere nu confirmă acest lucru. ,,Vrem să întrunim adunarea generală în care să analizăm şi statutul, iar unde este cazul să schimbăm prevederile iniţiale. Problema este însă legată de prezenţa membrilor la adunarea generală. Intenţiile noastre sînt bune, sîntem de bună credinţă şi vrem să protejăm patrimoniul asociaţiei. Şi urmaşii noştri trebuie să beneficieze de pădure” a spus preşedintele Epure Gheorghe. (Lucia BAKI)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here