,,Domnul Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, indiferent de națiune sau religie”

  •  Spune preotul paroh Laurenţiu Urian de la Părău într-un interviu acordat ziarului Monitorul de Făgăraş

„Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi, iar modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu” spunea ilustrul pictor Michelangelo Buonarroti. Dar Cartea de căpătâi, Biblia, ne redă sensul vieţii noastre prin cuvântul Mântuitorului: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. Trăim într-o lume tot mai tulbure, fără repere morale sănătoase, într-o lume în care majoritatea ducem o luptă în căutarea  adevărului. Totuşi este bine să privim spre acei preoţi cu har care prin modestia şi simplitatea lor ne pot fi oferi  un dram de lumină şi iubire în viaţă. Pentru că ,,oamenii trebuie cunoscuţi pentru a fi iubiţi, iar Dumnezeu trebuie iubit pentru a fi cunoscut” aşa cum simplu explica fizicianul Blaise Pascal.   În pragul marelui praznic al Naşterii Mântuitorului Iisus, am stat de vorbă cu preotul paroh de la Parohia Ortodoxă  Părău, Laurenţiu Urian, unul dintre cei mai iubiţi preoţi din Ţara Făgăraşului. Este cunoscut prin   activitățile sale culturale și misionare, prin deplina apropiere faţă de localnici indiferent de vârsta acestora.   Preotul  Laurenţiu Urian vorbeşte despre Naşterea Mântuitorului şi despre taina  îndumnezeirii  firii omeneşti într-un interviu acordat  ziarului Monitorul de Făgăraş.

Reporter: Ne aflăm într-o perioadă de așteptare, un timp sacru, care se leagă de timpul nostru cotidian. De fapt, acum, ce așteptăm?

Laurențiu Urian: ,,Nașterea Domnului este Maica tuturor sărbătorilor. Fără această sărbătoare nu ar fi existat nici Schimbarea la Față, nici Învierea și nici Înălțarea. Noi actualizăm sărbătoarea Nașterii Domnului la fiecare Liturghie de fapt. Ea este, deopotrivă, un eveniment istoric pentru că s-a petrecut în timpul împăratului roman Octavian Augustus, al regelui Irod, pe când Quirinius ocârmuia Siria, așa cum aflăm din Evangheliile după Luca, capitolul 2, și capitolul 2 al Evangheliei după Matei. Hristos a fost o persoană istorică, dar Nașterea lui Hristos este și o taină, pentru că nu știm cum firea omenească s-a unit cu firea dumnezeească în persoana lui Hristos, cum Cel ,,neîncăput” devine ,,încăput”, cum Cel ,,fără de început” se naște. Sfântul Ioan Damaschin spune că ,,Nașterea lui Dumnezeu omul este singurul lucru nou sub soare”.

R: Pentru cine a venit Iisus?

L.U: Scopul venirii lui Hristos a fost îndumnezeirea omului. Sfântul Atanasie cel Mare ne spune că ,,Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-l facă Dumnezeu”. Îndumnezeirea noastră nu este un lux, ci scopul vieții. Hristos s-a smerit nu doar prin faptul că s-a născut în condiții modeste, ci mai ales prin faptul că a luat firea noastră slăbită de păcat. Dumnezeu își asumă o fire rănită, fără de păcat, dar cu patimi nepăcătoase, adică supuse foamei, frigului, oboselii, durerii, setei, tristeții. Domnul Hristos a venit pentru toți oamenii, indiferent de națiune sau religie. S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu Cuvântul pentru că este prototipul sau modelul după care a fost creat omul. Biblia ne spune că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, iar Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 15, ne spune că ,,chipul lui Dumnezeu este Hristos”, și atunci omul este chipul Tatălui. Doar El îl putea restaura pe om. Mai e un motiv pentru care S-a născut Hristos, și nu altă persoană din Treime, anume își păstrează însușirea de Fiu și ascultarea: ,,Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se naște” spune troparul. Prin Întrupare se arată ascultător față de Tatăl. Domnul Hristos se naște din Tatăl mai înainte de veci, dar fără mamă și în timp, din Mamă dar fără tată”.

 

,,Cine M-a vătut pe Mine, a văzut pe Tatăl”

R: Oare știm noi cine este Iisus sau așa credem?

L.U: ,,Știm cine este Iisus, pentru că ne-a spus-o El, este unul din Treime. ,,Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” a spus El către Filip, ucenicul Său, sau  ,,Eu și Tatăl una suntem”. Dar, în același timp, este și fratele nostru, deci nu doar unul din Treime, pentru că S-a născut din Maica Preacurată. Toată creația i-a dăruit ceva la Naștere: cerul i-a dat Steaua, pământul i-a dat peștera, magii i-au adus daruri, iar oamenii i-au dat-o pe Maica Preacurata. Ce putem să-i dăm noi acum, ar fi interesant. Cred că, asemenea Fericitului Ieronim, i-am putea da păcatele noastre pe care Să le spele și, în felul acesta, să devenim mai buni.

R: La cine ne raportăm, la Iisus al istoriei sau la Iisus al credinței?

L.U: ,,Dacă rămânem cu gândul doar la Iisus al istoriei, adică doar la partea umană a Domnului, înseamnă că viața n-are nici un sens. Fără Iisus, om adevărat și Dumnezeu adevărat, Învierea n-ar fi existat. Noi ne raportăm la Iisus al credinței, adică ne gândim și la sufletul nostru, neuitând nicio clipă că avem un trup care trebuie îngrijit”.

 

,,Toţi oamenii se pot regăsi în Hristos-Mesia”

R: Ce sărbătoare a Maicii Domnului este direct legată de Nașterea Domnului?

L.U: ,,Sărbătoarea care ne aduce aminte de începuturile Mântuirii, de zămislirea Domnului în pântecele Preacuratei Fecioare, este Buna Vestire. Atunci Hristos, raza Tatălui, Soarele Dreptății, trece prin pântecele Maicii Domnului ca printr-o sticlă, fără ca să o spargă. Ea rămâne Fecioară înainte de Naștere, în timpul Nașterii și după Naștere. E o taină care poate fi explicată. După cum raza Soarelui trece prin sticlă fără să o spargă, așa și Hristos S-a născut din Pururi Fecioara fără ca să-i strice Fecioria”.

R: Vorbiți-ne despre modul în care și-a făcut Hristos-Mesia apariția în lume

L.U: ,,Hristos a venit în lume în chip smerit, în deplină ascultare față de Tatăl. Toți oamenii se pot regăsi în El. Dacă ar fi venit ca prinț, ar fi rămas inaccesibil celor oropsiți, dar El a venit ca un prunc delicat, sensibil, născându-Se în iesle, în condiții sărăcăcioase. Toți cei care trecem prin greutăți, nedreptăți, lipsuri materiale, privind spre icoana Nașterii fratelui nostru mai mare, prindem curaj”.

Toţi proorocii au vestit venirea Mântuitorului

 

R: Care dintre proorocii Vechiului Testament, ce au vorbit despre venirea Domnului, sunt cei mai importanți?

L.U: ,,Cred că cel mai important prooroc care a vorbit despre venirea Domnului Hristos este Isaia, numit și ,,Evanghelistul Vechiului Testament”. În general toți proorocii L-au profețit: Miheia, Osea, Amos, Daniel. Daniel spune clar: ,,Am privit în vedenia de noapte, și, iată, pe norii cerului venea Cineva ca Fiul omului și El a înaintat până la Cel vechi de zile, și a fost dus în fața Lui. Și Lui I s-a dat stăpânirea, slava și împărăția, și toate popoarele, neamurile și limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veșnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată”. (Daniel 7, 13-14) Adam i-a auzit lui Dumnezeu pașii prin Rai, Iacob s-a luptat cu El, Moise i-a văzut spatele, Isaia l-a văzut pe Dumnezeu cu chip omenesc șezând pe tron, Daniel a văzut pe cineva ca Fiul omului venind pe norii cerului, la ,,Cel Vechi de zile” iar magii L-au văzut pe Dumnezeu întrupat”.

R: Părintele Nicodim Măndiță, în cartea sa intitulată ,,Viața Maicii Domnului” vorbea despre neamurile necreștine, deoarece cuvântul păgân este cam dur, spunea că sibilele, filosofii din Grecia antică, chiar și înțelepții chinezi precum Confucius și Lao Tze, au vorbit despre venirea lui Iisus. Ce ne puteți spune despre această idee?

L.U: ,,În pronaosele multor biserici sunt pictați filosofii necreștini din perioada antică, pentru că în scrierile lor se regăsesc frânturi din revelația primordială, idei care au menținut trează conștiința popoarelor în venirea unui ,,Salvator”. Magii, care nu erau iudei, au observat mișcarea Stelei și au mers după ea. Este foarte important să știm că acești magi nu erau ,,astrologi”, ei nu se luau după superstiții, pentru că erau oameni de știință în adevăratul sens al cuvântului, așadar denumirea corectă pentru îndeletnicirea lor este ,,astronomi”. Johannes Kepler, astronomul curții imperiale de la Praga, în data de 16 Decembrie 1603, cu telescopul său modest, observă pe cer o stea mai mare și ajunge la concluzia că este vorba despre o suprapunere a lui Jupiter cu Saturn în constelația peștilor, și susține că această ipoteză științifică poate fi luată în calcul și în cazul Stelei Betleemului. Sfântul Ioan Gură de Aur susține însă că Steaua care i-a călăuzit pe magi a fost, de fapt, un înger al Domnului. Oricum ar fi, Dumnezeu le vorbește tuturor oamenilor pe limba lor. De exemplu, magilor le-a descoperit Nașterea Fiului Său prin știință”

Sufletul este ieslea Domnului

R: Cum îl așteptăm noi pe Iisus Hristos?

L.U: ,,Noi ar trebui să-L așteptăm cu sufletele curate, pentru că sufletul este ieslea de care are nevoie Domnul”.

R: Cine este Maica Domnului? O privim ca pe o europeancă autentică și uităm, ca și în cazul lui Iisus, cultura și contextul în care s-a născut?

L.U: ,,Maica Domnului, ca și Domnul Hristos, este din neamul lui David. Ei s-au născut în sânul poporului evreu, un popor care a suferit mult de-a lungul istoriei. Ca și creștini, trebuie să depășim barierele unui naționalism obtuz și să privim cu considerație toate națiunile”

R: În prag de sărbătoare, transmiteți-le un cuvânt de învățătură cititorilor ziarului nostru și tuturor credincioșilor din Țara Făgărașului

L.U: ,,Este perioada Postului, e bine să nu mâncăm carne, dar mai ales ,,să nu mâncăm carne de om”, adică ,,să nu ne mâncăm între noi”, și să postim precum de bucate, de toată răutatea, dar să nu rămânem doar la nivelul de a nu face rău, pentru că nici morții nu fac rău, noi să facem binele. Singurele lucruri pe care le vom lua cu noi dincolo vor fi cele pe care, de-a lungul vieții, le-am împachetat în sufletele noastre, să ne spovedim și să ne împărtășim”.

R: Preotul este un om al bucuriei, dar și creștinul, nu?

L.U: ,,Preotul, ca și creștinul, trebuie să fie oameni ai bucuriei. Eu consider că cea mai mare calitate a unui preot trebuie să fie sinceritatea”.

(Ștefan BOTORAN)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here