Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” al județului Brașov, cu
sediul în municiul Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 11, județul Brașov, organizează
concurs pentru ocuparea a 44 (patruzeci și patru) de posturi vacante de soldat profesionist (servant) în cadrul subunităților de intervenție.

 •   5 (cinci) posturi în cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Brașov,
 •  10 (zece) posturi în cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Brașov,
 •  10 (zece) posturi în cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș,
 •  6 (șase) posturi în cadrul Secției de Pompieri Predeal,
 •  6 (șase) posturi în cadrul Secției de Pompieri Victoria,
 •  4 (patru) posturi în cadrul Secției de Pompieri Zărnești,
 •  1 (unul) post în cadrul Pichetului de Pompieri Bod,
 •  2 (două) posturi în cadrul Pichetului de Pompieri Poiana Brașov,

  Principalele atribuții ale posturilor scoase la concurs sunt următoarele:
  – execută serviciul operativ participând la misiuni specifice în situații de urgență
  care implică întrebuințarea autospecialelor și utilajelor de stins incendii,
  – răspunde de întreținerea și păstrarea în stare bună de funcționare a aparaturii
  specifice, echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor
  repartizate;
  – participă la programul de pregătire a personalului operativ;
  – execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu
  în care este numit.

  CRITERII DE RECRUTARE
  Pentru ocuparea posturilor vacante pot fi recrutaţi candidații cu vârsta cuprinsă
  între 18 și 25 de ani, împliniți în anul participării la concurs, care îndeplinesc următoarele
  criterii și cerințe ale posturilor:
  a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;
  b) sunt absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea
  educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv au
  absolvit:  10 clase – anterior anului 2020; învățământ liceal / profesional – începând cu anul 2020;
  c) solicită, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat profesionist;
  d) sunt declaraţi «apt medical»;
  e) sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică;
  f) sunt apţi din punct de vedere fizic;
  g) nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  h) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor
  organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice
  profesiei militare;
  i) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi
  comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre
  aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării
  pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;
  j) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate;
  k) după încadrare, obțin autorizație de acces la informații clasificate de nivel SECRET DE
  SERVICIU.

  DOSARUL DE RECRUTARE
  – va fi transmis exclusiv în format electronic –
   CEREREA DE ÎNSCRIERE,  se semnează și se transmite la adresa de e-mail
  a unităţii sgp@isujbv.ro până cel mai târziu în data de 29.11.2021, ora 20:00.
   Ulterior, până la data de 06.12.2021, ora 20:00, candidații au obligația
  de a transmite la aceeași adresă de email – sgp@isujbv.ro – celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, după cum urmează:
  a) Curriculum Vitae;
  b) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele posturilor,
  respectiv, după caz:  Certificatul de absolvire a ciclului inferior al liceului și foaia matricolă; Certificatul de absolvire al liceului și foaia matricolă; Diploma de bacalaureat și foaia matricolă; Certificatul de calificare profesională nivel III și suplimentul descriptiv al certificatului.
  c) copii ale următoarelor documente: . actul de identitate;   carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;  livretul militar, dacă este cazul; certificatul de naştere al candidatului;  certificatul de naştere al soţului/soţiei, dacă este cazul; certificatul de naştere al fiecărui copil, dacă este cazul; certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea judecătorească privind starea civilă;
  d) autobiografia, redactată olograf (de mână)
  e) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului
  f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar
  g) o fotografie color 9×12 cm;
  h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here