Primarul și ,,specialiștii lui“ din aparatul de specialitate din cadul Primăriei Făgăraș s-au dovedit a fi cei mai păguboși gestionari pentru bugetul municipiului, adică banii cetățenilor plătiți prin taxe și impozite, și pentru patrimoniul urbei.  Suma de 104.477.039 lei  (21,3 milioane de euro) din buget este pusă sub semnul întrebării, în sensul în care primarul și ai lui contabili din Direcția economică au angajat cheltuieli fără să le poată acoperi legal.  O spun inspectorii de la Curtea de Conturi (CC) care au luat la puricat bugetul Făgărașului din 2022, când au identificat o listă lungă de nereguli.

  • ,,Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către UATM Făgăraș, pentru anul 2022, au fost constatate erori cu influențe semnificative și cu impact generalizat asupra situațiilor financiare“ scriu inspectorii Curții de Conturi în Raportul de audit financiar pentru anul 2022, nr. 80.253/4.12.2023 UATM Făgăraș.

Auditorii au criticat și modul de organizare al aparatului de specialitate al primarului, care este subdimensionat la partea de control/audit intern. Acest compartiment are rolul de a verifica periodic activitatea primăriei, exact ce nu-și dorește primarul, precum procedează și în cazul transparenței decizionale, pe care o  calcă în picioare.

60% din bugetul pe 2022, vreo 23 milioane de euro, gestionați ilegal 

În anul 2022, bugetul Făgărașului  fost afectat de cei care sunt plătiți pentru a gestiona corect și eficient banii făgărășenilor.  Dacă bugetul municipiului Făgăraș era la nivelul anului 2022 în jur de  183 milioane de lei, așa cum stipulează documentele aflate pe site-ul Primăriei Făgăraș, inspectorii Curții de Conturi au identificat greșeli profesionale în ceea ce privește alocarea banilor pe capitole. Eroarea identificată la controlul CC se referă la suma de 104.477.039 lei, nici mai mult nici mai puțin de 23 milioane de euro.

  • ,,Suma erorilor materiale semnificative și cu impact generalizat asupra situațiilor financiare este de 104.477.039 lei și depășește pragul de semnificație în valoare de 3.588.706 lei“ au stipulat în Raport inspectorii CC.

Vorbim de aproape 60% din bugetul local.  În anexele Raportului  se specifică detaliat cum a fost gestionat bugetul,  ce s-a întâmplat cu banii făgărășenilorși ce sancțiuni au fost sau vor fi aplicate. Primarul, ordonatorul de credite, are obligația, prin lege, să prezinte public aceste nereguli.

Cheltuieli ascunse de 3,5 milioane de euro

Auditorii de la Curtea de Conturi au criticat dur modul în care a fost întocmit bilanțul contabil la 31 decembrie 2022.  Cu alte cuvinte, pun sub semnul întrebării profesionalismul funcționarilor de la Direcția economică din Primăria Făgăraș și a șefului acestora, ec. Daniel Ludu.

  • ,,Prezentarea unor informații eronate în bilanțul contabil întocmit la 31 decembrie 2022 prin subevaluarea activelor necurente cu suma de 8.454.315 lei și a datoriilor cu suma de 17.061.616 lei (8.454.315 lei aferente cheltuielilor de capital neînregistrate și 8.607.301 lei aferente cheltuielilor cu bunuri și servicii neînregistrate), respectiv supraevaluarea capitalurilor proprii cu suma de 5.050.434 lei, sumă cu care s-a realizat și diminuarea cheltuielilor raportate în contul de rezultat patrimonial“ se arată în Raport.

Mai pe înțelesul cetățeanului, Primăria a angajat cheltuieli pe care nu le-a înregistrat în documentele contabile, dar nici datoriile, afectând bugetul cu 3,5 milioane de euro.

Incompetenți în gestionarea creditelor

Cât scandal a creat primarul atunci când a cerut consilierilor locali să aprobe împrumuturile din bănci. Creditele au fost luate, dar Executivul din primărie n-a știut să gestioneze creditele.

  • ,,Nerespectarea regulilor contabile și a principiului contabilității pe bază de angajamente la înregistrarea în evidența contabilă a dobânzilor aferente celor două finanțări interne rambursabile, aflate în derulare la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraș, prin înregistrarea ca și cheltuială anticipată (contul 471 „Cheltuieli în avans”) a dobânzilor datorate (contul 168 „Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung”) și pentru toată perioada de creditare. Impact: supraevaluarea activelor curente și a datoriilor curente raportate în bilanțul contabil la data de 31.12.2022, cu suma de 7.067.162 lei“ menționează auditoria CC în Raport. Reamintim faptul că împrumutul contractat de la CEC Bank Sibiu în valoare de 25 milioane de lei a fost folosit pentru alte investiții față de cele prognozate. Astfel, a fost lăsată Ocolitoarea și au fost alocați banii pentru Secția Pediatrie și modernizare str. D-na Stanca, obiective déjà finanțate. În plus, primarul și ai lui contabili n-au respectat nici măcar regulile contabile în cazul acestor credite. ,,Nerespectarea regulilor contabile și a principiului contabilității pe bază de angajamente la înregistrarea în evidența contabilă a dobânzilor aferente celor două finanțări interne rambursabile. Prin modul eronat de înregistrare în evidența contabilă au fost supraevaluate activele curente și datoriile curente reflectate în bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2022, cu suma 7.067.162 lei. În efectuarea tragerilor din finanțarea internă rambursabilă în valoare de 25.000.000 lei pe care Primăria Municipiului Făgăraș a contractat-o cu CEC BANK SA Sucursala Sibiu în anul 2018, conform contractului de credit de investiții nr. RQ18087717955801/32/ 29.08.2018, entitatea nu a respectat aprobarea primită de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (CAÎL). Prin Hotărârea nr. 5405/08.08.2018 a fost aprobată contractarea creditului și tranșele de trageri din credit pe ani și anume: pentru anul 2019 în sumă de 1.858.194,87 lei, pentru anul 2020 în sumă de 14.808.471,79 lei și pentru anul 2021 în sumă de 8.333.333,34 lei. Deși pentru cuantumul tragerilor, UATM Făgăraș a notificat în fiecare an, conform prevederilor legale, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în fapt nu a realizat tragerile conform notificărilor transmise, astfel că în anul 2019, tragerile din credit au fost de zero lei, în anul 2020 tragerile din credit au fost mai mici cu suma de 621.290,87 lei, iar în anul 2021 tragerile au fost mai mici cu suma de 12.931,31 lei. În perioada 2019-2021, UATM Făgăraș, cu toate că nu a tras în totalitate sumele notificate, nici nu a disponibilizat sumele netrase. Având în vedere că suma notificată și netrasă din credit este de 2.492.417,05 lei (1.858.194,87 lei în anul 2019, 621.290,87 lei în anul 2020 și 12.931,31 lei în anul 2021), suma penalităților de 2% ce trebuiau virate la bugetul de stat se cuantifică la valoarea de 49.848 lei“ se arată în Raport.

Incompetență sau interes?

Deși Municipiul Făgăraș are de încasat bani de la datornici, nu mai puțin de 42 milioane de lei, sumele acestora nu apar în bilanțul de la 31 decembrie 2022.

  • ,,Evidențierea în afara bilanțului (cont 8034 „Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare”) a creanțelor în sumă de 42.470.393 lei, datorate bugetului local de către un număr de 43 contribuabili (persoane juridice) pentru care a fost deschisă procedura insolvenței/falimentului, prin stornarea din evidența contabilă a constituirii creanței. În cazul contribuabilului SC Ecoterm SA Făgăraș, creanța datorată bugetului local cu titlu de redevență pentru perioada 05.11.2012-29.02.2020, evidențiată în afara bilanțului, în sumă de 6.380.180 lei, a fost calculată eronat în condițiile în care determinarea amortizării anuale, care constituie baza calculării redevenței (10% din echivalentul amortizării anuale a bunurilor concesionate). Neconformitățile față de cadrul legal aplicabil s-au produs în contextul funcționării ineficiente a controlului intern, cu consecințe în subevaluarea creanțelor bugetului local și a capitalurilor proprii raportate în bilanțul contabil cu suma de 36.090.213 lei, sumă cu care au fost subevaluate și veniturile raportate în contul de rezultat patrimonial și în contul de execuție“ se mai specifică în Raportul CC.

Nereguli în evidențierea patrimoniului de 1.237.118 lei

Nici patrimoniull și nici activele Primăriei și ale unităților din subordine nu sunt evidențiate corect în contabilitatea UAT, acestea fiind ,,afectate“ de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii geotehnice și documentații tehnice.

,,Operarea în evidența tehnic-operativă și contabilă a ieșirii din patrimoniu a unor active fixe și obiecte de inventar pentru care s-a aprobat casarea/declasarea, fără parcurgerea etapei de valorificare a acestora, contrar prevederilor legale incidente, acestea regăsindu-se fizic în cadrul entităților, astfel:

  •   Active fixe în valoare totală de 731.731,49 lei, la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraș și la entitățile subordonate: Direcția de Asistență Socială Făgăraș și Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”. De menționat este faptul că, în cadrul activelor fixe scoase din evidența contabilă la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraș, în valoarea de 676.387,56 lei, se regăsesc și studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii geotehnice și documentații tehnice evidențiate, în perioada 2004-2016, eronat în contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare”, în valoare de 473.372 lei și pentru care a fost calculată și înregistrată amortizare, deși acestea au fost aferente unor investiții aparținând domeniul public și, potrivit dispozițiilor legale, trebuiau să majoreze valoarea activelor fixe asupra cărora au fost realizate investițiile.
  •   Obiecte de inventar în valoare totală de 505.387 lei, la nivelul Primăriei Făgăraș și la entitățile subordonate: Colegiul Național „Radu Negru”, Casa de Cultură Făgăraș, Direcția de Asistență Socială Făgăraș, Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” și Club Sportiv Municipal Făgăraș. Neconformitățile s-au produs pe fondul nerespectării prevederilor legale care reglementează casarea mijloacelor fixe/declasarea valorilor materiale și a funcționării ineficiente a controlului intern, dar și urmare neefectuării conform prevederilor legale a operațiunii de inventariere la finele exercițiului financiar 2022. Aspectele identificate au condus la subevaluarea unor elemente patrimoniale raportate în bilanțul contabil, respectiv a activelor cu suma de 1.237.118 lei și a capitalurilor proprii cu suma de 473.372 lei, precum și la prezentarea unor informații denaturate în Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ se mai menționează în Raportul Curții de Conturi.

Morții plătesc amenzi

În timp ce la Primăria Făgăraș se șterg datoriile unor persoane juridice sau fizice, decedații rămân în evidențele contabile cu amenzi.

  • ,,Menținerea în evidența contabilă și tehnic-operativă a creanțelor reprezentând amenzi aparținând unor persoane fizice decedate în perioada 2013-2017, respectiv a unor creanțe datorate de persoane juridice radiate în perioada 2017-2021, în sumă totală de 6.930 lei“ scriu auditorii în Raport.

Nereguli la salubritate

Nu mai este nicio noutate că salubritatea este cuiul primarului, care afectează buzunarul cetățenilor. Auditorii CC l-au ,,săpunit“ bine pe edil în privința stabilirii taxei de salubritate, dar și a numărului de persoane pentru care se calculează cuantumul acesteia.

  • ,,În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, inițial, și cel rectificat, nu s-a urmărit fundamentarea taxei de salubrizare în funcție de numărul beneficiarilor cuprinși în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și nivelul acesteia la momentul aprobării de autoritatea deliberativă (16 lei/persoană/lună conform HCL 80/26.02.2021, respectiv 19 lei/persoană/lună conform HCL 88/16.03.2022 ) și nici a cheltuielilor, nivelul acestora fiind zero, iar ulterior, cu ocazia celor șapte rectificări bugetare, cuantumul veniturilor și a cheltuielilor a fost fundamentat la un nivel inferior celui rezultat din angajamentul legal, contrar dispozițiilor legale11 . Neconformitatea s-a produs în contextul neimplicării managementului entității în procesul de elaborare și fundamentare a bugetului local, cu implicații în asigurarea resurselor necesare desfășurării unor servicii conform cerințelor membrilor comunității“ se arată în Raportul CC.

Aici se adaugă și sentința instanței care anulează HCL 88/2022 și obligă Primăria Făgăraș să returneze banii făgărășenilor, care au plătit în 2022 taxa de salubritate de 19 lei/lună/persoană. (Lucia BAKI)

Raportul Curții de Conturi aici:

RAF_UATM_Fagaras_BV_16983157

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here