Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,ISO MEDIU” Braşov în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2021. Asociaţia a organizat o serie de acţiuni în domeniul salubrizării destinate atât UAT-urilor membre, dar şi operatorilor de salubritate şi populaţiei. S-a implicat în campanii de conştientizare pentru colectarea selectivă şi activitatea de reciclare a deşeurilor, dar a oferit membrilor şi suportul tehnic necesar pentru a-şi atinge ţintele propuse în domeniul reciclării deşeurilor.  Prioritară a fost   închiderea depozitelor neconforme din judeţ,  realizând o punte de legătură şi suport pentru autorităţile locale pe raza cărora se desfăşoară lucrările de închidere a acestor depozite şi Ministere. Prioritar pentru asociaţie a fost  Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Dar activitatea Asociaţiei este detaliată în acest  Raportul anual.

Cine este ADI ISO MEDIU

ADI ISO Mediu a fost  constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului, în conformitate cu preverile legislatiei europene și naționale.

 

Obiectivele prioritare ale ADI ISO MEDIU pentru anul 2021

 1. Să actualizeze informațiile privind situația deșeurilor din județul Brașov;
 2. Să stabilească necesitățiile UAT-urilor membre în vederea gestionării optime a deșeurilor;
 3. Să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a ADI-ului și Serviciului de Salubrizare și de management al deșeurilor;
 4.  Inițierea și/sau implicarea în proiecte de promovare a acțiunilor de reciclare, reutilizare și de colectare separată a deșeurilor la nivel județean.
 5. În locurile unde sunt identificate probleme, se va încerca găsirea unor soluții cel puțin temporare, care să ajute la evitarea aplicării de amenzi de către autoritățile competente.
 6.  Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura aferentă Serviciului de salubrizare;
 7. Să se asigure că obligațiile privind criteriile de mediu au fost respectate astfel contribuindu-se la atingerea obiectivelor naționale, de respectare a angajamentelor față de Comunitatea Europeană.
 8. Coroborarea soluțiilor tehnice propuse de specialiști la nevoile reale ale UAT-urilor din județ.

Monitorizarea serviciului de gestionare a deşeurilor din UAT-urile membre

Asociaţia a monitorizat modul în care  UAT-urile și operatorii de salubritate şi-au îndeplinit obligaţiile asumate  în cadrul Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, dar şi respectarea  prevederilor legislative în vigoare. ADI ISO MEDIU Brașov oferă, la cerere,  suport tehnic și consultanță administrațiilor publice locale din județul Brașov pentru etapa de actualizare a documentațiilor cadru ale serviciului de salubrizare a localităților. Actualizarea acestor documentaţii presupune parcurgerea următorilor pași:

 •    analizarea documentației existente -Regulament/Caiet de sarcini/ Contract cu operatorul de salubritate;
 • formularea unui punct de vedere cu privire la părțile din documentație care suportă modificări;
 •  analizarea formatului final al documentației, înainte de aprobarea acesteia prin Hotărâre de Consiliu Local.

Mandat special pentru Asociaţie din partea primăriilor

Pentru etapa de monitorizare a gestionării fluxurilor de deșeuri municipale și relaționarea cu Organismele care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorilor, primăriile au acordat sub forma de mandat special Asociației, dreptul să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate, în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018.

 • ,,În urma încheierii acestor contracte de mandat s-a întocmit o strategie în vederea contractării Organizațiilor care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului în urma căreia au fost contactate societăți cu acest obiect de activitate, au fost purtate discuții cu reprezentanții acestora pentru luarea unor decizii care să asigure optimizarea sistemului și eficientizarea costurilor, transparență și o colaborare eficientă pentru părțile implicate. Au fost încheiate contracte pentru acele UAT-uri care au acordat mandat special asociației și care au aprobat prin hotărâre de consiliu local tarife differentiate” se arată în Raportul Asociaţiei.

A crescut cantitatea de deşeuri reciclate de la 80 tone la 500 tone lunar

Rolul ADI a fost şi cel de confirmare a datelor stabilite de autorităţiile locale, în baza căruia operatorii de salubritate  își puteau încasa sumele reprezentând bonusarea pentru trasabilitatea deșeurilor.

 • ,,Prin efectuarea unor verificări pe teren, cu ajutorul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Judetean Brasov și delegatarii UAT-urilor au fost identificate zonele unde există probleme. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare privind gestionarea deșeurilor, prin personalul specializat la nivelul ADI, am considerat oportun pentru respectarea legislației în vigoare, crearea unei proceduri unitare de lucru pentru toate UAT-urile din județ care își manifesta interesul. Concret am început demersurile ca toate primăriile care nu și-au atins gradul de 50% deviere de la depozitare să acorde sub forma de mandat special Asociației, dreptul să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ-teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate, în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018. Începând din luna august 2021 am ajutat și operatorii de salubritate să între în contact cu reciclatorii finali astfel ca toate deşeurile colectate reciclabile să ajungă unde trebuie și să fie valorificate. Astfel de la o medie de 80 de tone reciclate am reușit să ajungem în luna decembrie la peste 500 de tone şi estimăm ca în 2022 să trecem de 1000 de tone reciclate lunar a căror trasabilitate sa treacă prin asociație” se mai arată  în raportul Asociaţiei pentru anul 2021.

Monitorizarea lucrărilor de închidere a depozitelor neconforme din judeţ

Pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară este prioritară închiderea depozitelor de deşeuri neconforme,  conform normelor europene, de pe raza judeţului Braşov.  Pe parcursul acestui an, au fost transmise raportări către Ministerul Mediului cu privire la situația actualizată a stadiului în care se află procedurile pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri municipale aflate pe raza urmatoarelor primării: Făgăraș, Râșnov, Săcele, Codlea, Zărnești și Victoria. În funcţie de elementele specifice fiecărei localități, au fost cerute recomandări cu privire la pașii care ar trebui parcurşi pentru a grăbi  finalizarea lucrărilor de închidere a acestor depozite.  Astfel de raportări au fost transmise şi către   Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru evitarea atingerii pragului de aplicare de sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor de închidere a depozitelor neconforme la termen.

 Parteneriate cu alte asociaţii în domeniu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov urmărește în permanență realizarea de parteneriate cu alte entități publice în scopul atingerii obiectivelor în managementul deșeurilor și preluării know-how-ului de gestionare a contractelor de delegare a serviciului de salubrizare. Astfel, s-a menținut colaborarea cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ( FADI), iar în ceea ce privește colaborarea cu Organizațiile care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorului,   au fost încheiate contracte cu scopul de a optimiza funcționalitatea acestui sistem și de a asigura acoperirea costurilor pe care le presupune activitatea de colectare sortare si valorificarea reciclabilelor.

,,EcoAtitudine  – Județul Brașov Reciclează”

Pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, parcurgerea tuturor pașilor pentru a asigura colectarea, sortarea și valorificarea corespunzătoare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale este prioritară. Astfel, în acest an, s-a implementat proiectul   ,,ECOATITUDINE -Județul Brașov Reciclează, ediția 2” ale cărui obiective au fost de promovare a acțiunilor de reciclare, reutilizare și de colectare separată a deșeurilor la nivel județean. Campania EcoAtitudine s-a bazat pe implementarea etapizată a unor mecanisme ce aveau ca obiectiv dezvoltarea unor atitudini și comportamente de responsabilitate civică prin implicarea cetățenilor în acțiuni menite să crească nivelul de conștientizare, motivare și implicare și respect față de mediul înconjurător. Campania EcoAtitudine a început în luna septembrie a anului curent urmând să continue pe parcursul anului 2022.

 •   Astfel, s-a reuşit dezvoltarea unor infrastructuri pentru colectarea separată a deșeurilor la nivelul unităților de învățământ și instituțiilor publice din județ prin asigurarea, cu titlu gratuit, a cutiilor de colectare separată deșeuri din ambalaje. În acest sens,  au fost distribuite seturi-cutii de colectare selectivă în şcolile din întreg judeţul Braşov, respectiv  1050 de seturi. În cadrul aceleiaşi campanii, s-a realizat infrastructura necesară  pentru creșterea gradului de colectare a deșeurilor electrice și electronice.
 •   S-a recurs la caravana de colectare DEEE împreună cu ASOCIATIA ECOCIVICA prin care s-a reușit, în această toamnă,  colectarea a peste 100 de tone de DEE-uri din 13 localitati.
 •   ADI a organizat o acțiune destinată  operatorilor de salubrizare din județul Brașov pentru facilitarea procesării deșeurilor biodegradabile. Astfel s-a asigurat dotarea acestora cu elemente de tehnică de procesare a deșeurilor biodegradabile.  În luna Decembrie 2021, la Operatorul FIN-ECO BRAȘOV am început un DEMO în cadrul proiectului cu o unitate mobilă de sortare mecanică și compostare, biodegradabile pentru a realiza teste de bio-uscare și reducere a cantităților eliminate la depozitul ecologic.
 •  ADI ISO Mediu Braşov a derulat o serie de activități educaționale pe tema protecției mediului și managementul deșeurilor. Au fost distribuite cărți de colorat tematice, caiete din hârtie reciclată și in ghid de colectare selectivă.
 •  A fost implementată o aplicație de colectare separată pentru smartphone care să asigure digitalizarea parteneriatului dintre cetățean, autoritatea publică locală și operatorul serviciului public de salubrizare.
 •  Au fost realizate vizite pe amplasamente de procesare a deșeurilor, acestea continuând şi în anul viitor.

 Campania EcoAtitudine se va încheia în august 2022  cu festivitatea de premiere a celor care participă la Proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here